Spiral eye

por elhoyofunkySpiral, originally uploaded by el hoyo funky.